Diaconie

Algemene informatie Diaconie

Ons woord diaconie komt van het Griekse diakonia, dat letterlijk dienst betekent. In het kort is diaconie te omschrijven als de dienst aan mensen dichtbij en veraf, door christenen verricht uit liefde tot God. Iedere gedoopte wordt geacht dienstbaar te zijn aan anderen, geheel in de geest van Jezus Christus, die dienstbaar is geweest ten einde toe. Vanuit deze visie heeft de Franse Bisschop Jean Gaillot ooit gezegd: ‘Een kerk die niet dient, dient tot niets.’

Dit wil natuurlijk nog niet zeggen dat iemand niet dienstbaar kan zijn buiten de kerk. Alleen wordt dan niet gesproken van diaconie, maar van loyaliteit, solidariteit, actie en belangenbehartiging, begrippen die echter ook ten aanzien van diaconale activiteiten vaak worden gebruikt.

Met allerlei projecten spannen parochies zich in, onder andere voor mensen in de Derde Wereld, voor het milieu, voor mensenrechten en voor vredeswerk. Veel diaconale activiteiten richten zich daarnaast erop mensen in onze eigen samenleving volwaardig aan het maatschappelijk leven te laten deelnemen. Al naargelang de concrete omstandigheden wordt onder andere hulp gegeven aan zieken, ouderen, rouwenden, baanlozen, migranten, vluchtelingen of ex-gedetineerden

Copyright © 2013. All Rights Reserved.